Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -22

TÜRKİYE’DE FİNANSAL PİYASALARDA LİBERALİZASYON SÜRECİNDE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ (DEVAM)

MADURA, Jeff, Financial Markets and Institutions, Second Edition, New-York,
West Publishing Co., 1992.
MEYER, Paul A., Money, Financial Institutions and the Economy, Secon Edition,
Illinois, Irwing Publication, 1986.
MİLLER, Le Roy, HOOSE, David D. Van, Money, Banking and Financial Markets,
California, Addisuon Wesley Inc., 1997.
MİSHKİN, Frederic S., The Economics of Money Banking and Financial Markets,
Third Edition, New York, Harper Collins Publisher, 1992.
OECD Economic Surveys, Turkey, Annex IV Financial Market Liberalisation in
Turkey, Supplement No:1, December, 2001-2002.
OYAN, Oğuz , Türkiye Ekonomisi, Ankara, İmaj Yayıncılık, 1998.
ÖNİŞ, Ziya, State and Market; The Political Economy of Turkey in Comparative
Perspective, İstanbul, Boğaziçi Üniversty Press, Facullty of Economics an
Administrative Sciences, Department of Economics, 1980.
ÖZTÜRK, Murat, KAZGAN, Hayar, KORALTÜRK, Murat, Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası, İstanbul, Creative Yayıncılık, 2000.
PARASIZ, İlker, Para Banka ve Finansal Piyasalar, Dördüncü Baskı, Bursa, Ezgi
Kitabevi Yayınları, 1991.
-------, Modern Bankacılık, Teori ve Uygulama, İstanbul, BANKSİS Yayınları No:
82, 2000.
-------, Türkiye Ekonomisi, Bursa, Ezgi Kitabevi, 2004.
PERERA, Phillips, Development Finance, International Problems and Prospects,
New-York, Praeger Special Studies in International Economics and
Development, Frederic A. Preager Publishers, 1968.
PINAR, İbrahim, Yeni Bankalar Kanunu ve İlgili Mevzuat Kanun Metinleri Serisi
No:4, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2000.
PİLBEAM, Keith, Finance and Financial Markets, London, Mc. Millan Business
Publishing Co., 1998.
ROSE, Peter S., Money and Capital Market, Texas, Business Publication Inc., 1983.
SARIKAMIŞ, Cevat, Sermaye Pazarları, İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1995.
SEYİDOĞLU, Halil, Uluslararası İktisat, İstanbul, Güzem Yayınları, 1990.
SKORSKI, Trevor M., Financial Liberalisation in Developing Countries, New-
York, Edwar Elgar Publishing Company, 1996.
SOYDEMİR, Selim, Türkiye’de Finansal Fon Akımları (1982-1993), Ankara,
Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Yayın No: 122, 1995.
SÖZEN, Metin ve diğerleri, Anatolia, The Cradle of Civilisation, Witness The
Republic, İstanbul, Creative Publishin Ltd., 1999,
STIGLIZ, Joseph E., Küreselleşme: Büyük Hayal Kırklığı (Çev. Arzu Taşçıoğlu,
Deniz Vural), İstanbul, Mart Matbaacılık Sanatları, 2002.
ŞAHİN, Hüseyin, Türkiye Ekonomisi: Tarihsel Gelişimi Bugünkü Durumu, Altıncı
basım, Bursa, Ezgi Kitabevi, 2000.
ŞAHİNKAYA, Serdar, Sanayileşme Süreçleri ve Kalkınma-Yatırım Bankaları:
Teorik Bir Çerçeve ve Türkiye Örneği, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı
Yayınları, Tezler Dizisi 7, 1999.
ULUDAĞ, İlhan, ERİŞAH, Arıcan, Finansal Hizmetler Ekonomisi: Piyasalar,
Kurumlar, Araçlar. İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım, 1999.
TAKAN, Mehmet, Bankacılık Teori, Uygulama ve Yönetim, Ankara, Nobel Yayın
Dağıtım, 2001.
-------, Bankalarda Toplam Kalite Yönetimi, İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği
Yayınları, Yayın No: 217, 2000.
TANER, Berna, POLAT, Lale, Sermaye Piyasası Faaliyet Alanı ve Menkul
Kıymetler , İzmir, Serdar Ofset, 1992.
TARLAN, Selim, Tarihte Bankacılık, Ankara, Maliye ve Gümrük Bakanlığı
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Yayın No:1986/283, Başbakanlık
Basım Evi, 1986.
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ (TBB), 40. Yılında T.B.B. ve Türk Bankacılık
Sektörü (1958 - 1997), TBB Yayınları, İstanbul, 1998.
TEZEL, Yahya Sezai, Cumhuriyet Dönemi İktisadi Tarihi, Üçüncü Baskı, İstanbul,
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1994.
TOGAY, Selahattin, ÖCAL, Tezel, ÇOLAK, Ömer Faruk, ESER, Kadir, Para,
Banka; Teori ve Politika, Ankara, Gazi Kitabevi, 1997.
TOKGÖZ, Erdinç, Türkiye Ekonomisi: Sektörel Analiz, Ankara, İmaj Yayınevi,
2001.
TOPRAK, Zafer Toprak, Türkiye’de Milli İktisat (1908-1918), İkinci Baskı, Ankara,
Yurt Yayınları.
TULAY, Burçak, ALPARSLAN, Melike, ERDÖNMEZ, Pelin, Mevduat Sigorta
Sisteminin Çeşitli Ülkelerde ve Türkiye’de Uygulanması, İstanbul, Türkiye
Bankalar Birliği Bankacılık ve Araştırma Grubu, TBB Yayınları, 1999.
166
TUNAY, K. Batu, Finans Sisteminde Yeni Yönelimler: Türk Finans Piyasalarının
Bugünü ve Geleceği, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ., 2001.
TURGUT, Ahmet, ZAİM, Osman, Türk Bankacılığında Etkinlik, Ankara, Bilkanat
İşletme ve Finans Yayınları, 1996.
TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası), Konuşmalar, Ankara, 1999.
TÜRKAY, Orhan, ALKİN, Erdoğan, İktisada Giriş, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi,
T.C. Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1275, Açık öğretim Fakültesi Yayın
No:705, 2001.
UNDERSECRETERIAT OF TREASURY, General Directorate of Economic Research,
Flow of Funds Modelling for Turkey, Ankara, 2003.
ULUDAĞ, İlhan, Türkiye Ekonomisi; Teori Politika Değerlendirme, İstanbul,
Bilmen Basım ve Yayım Evi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık
Enstitüsü, Yayın No: 20, 1990.
YAŞA, Memduh, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi (1923- 1978), İstanbul,
Akbank Kültür Yayınları, 1980.
YÜLEK, Murat A. , Financial Liberalisation and the Real Economy; The Turkish
Experience, Ankara, Capital Market Board of Turkey, Publication
Number:110, 1998.
WILLIAMSON, Jhon, MOHAR, Molly, Finansal Liberalizasyon Üzerine Bir
İnceleme, (Çev. Güven Delice), Ankara, Liberte Yayınları, 2002.
ZARAKOLU, Avni, Cumhuriyetimizin Ellinci Yılında Memleketimizde
Bankacılık, İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, No:61, 1973.
DERGİ VE MAKALELER
AKHAN, Hüsnü, Türk Bankacılık Sisteminde Yeni Dönem (Söyleşi), İktisat İşletme
ve Finans Dergisi, Ankara, Yıl: 15 Sayı:174, Eylül 2000.
AKSEL, Kaan H.. Yeni Basel Anlaşması Işığında Global Bankacılıkta Beklenen
Gelişmeler, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:38. Mart 2001.
ALP, Ali. Bankacılık Krizleri ve Krize Karşı Politika Önerileri. Yeni Türkiye Dergisi.
Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Ankara, Eylül-Ekim 2000.
APAK, Sudi, Türk Bankacılığında İstanbul Yaklaşımı, Muhasebe ve Finansman
Dergisi, Sayı 16, Ekim 2002,
167
BABUŞÇU, Şenol ve Diğerleri, Yüksek Enflasyondan Düşük Enflasyona Geçiş
Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Ankara,
yıl:15, Sayı: 174, 2001.
BENLİ, Abdurrahman, SÖNMEZLER, Gökhan, Türk Bankacılık Sistemi ve Kriz,
İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Ankara, Yıl: 17, Haziran 2002.
ÇOLAK, Ömer Faruk, Finansal Kriz ve Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma
Programı Üzerine Bir Eleştiri, Gazi Üniversitesi. İ.İ.B.F. Dergisi, 2/2001,
Sayı:15-30, 2001.
DAĞDELEN, İlhan, Liberalizasyon, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, ISSN:1303-5134, 2004.
DAİTOH, Ichiroh, Financial Liberalisation Urban Unemployment and Welfare, Journal
of Development Economics 72, Elsevier Science, 2003.
DEMİRGÜÇ, Aslı, DETRAGIACE, Enrica, Financial Liberalisation and Financial
Fragility, WP / 98 / 83, IMF Working Paper,1998.
DÖNEK, Ekrem, Türkiyede Bankacılık Sektörü ve İç Borçlanma Politikası, İktisat
İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:14, Sayı:165, 1999.
ERDOĞAN, Niyazi, Türkiye’de Ekonomik Kriz ve Bankacılık Sistemi, Yeni Türkiye
Dergisi, Yıl: 7, Sayı:41, Ankara, 2001.
ERDOĞDU, M.Mustafa, Strong Satate and Late Industrialization, The Korean Case,
M.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:XIV,İstanbul, 1998.
ERDAL, Bahar, Basel Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin Temel
Prensiplere Türk Bankalarının Uyumu, İktisat İşletme ve Finans Dergisi,
Sayı: 200, Kasım 2002.
EREN, Aslan, SÜSLÜ, Boran, Finansal Kriz Teorileri Işığında Türkiye’de Yaşanan
Krizlerin Genel Bir Değerlendirmesi, Yeni Türkiye Dergisi, Ankara, Eylül-
Ekim 2001.
ERSEL, Hasan, SAK, Güven, Sermaye Hareketlerinin Serbest Bırakıldığı Dönemden
Bugüne Türkiye Ekonomisi 1989–1996, İktisat İşletme ve Finans Dergisi,
Yıl:12, Sayı:133, s. 13-15, Nisan 1997.
ERZAN, Refik, YOLALAN Reha, AKÇAY Cevdet, Kuşbakışı Türk Bankacılık
Sektörü, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, No:17, Mart Nisan 2001.
KIR, Yavuz, Ekonomik Kriz ve Dolarizasyon, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz
Özel Sayısı, Sayı: 41, Eylül Ekim 2001.
KILIÇOĞLU, Ahmet, Türk Bankacılık Sisteminde Yeni Dönem, İktisat İşletme ve
Finans Dergisi, Ankara, Yıl:15, Sayı: 174, 2000.
168
KÖNE, Aylin Çiğdem, Para Sermayenin Yeniden Yapılandırılması : Türk Bankacılık
Sektörü Örneği, Doğuş Üniversitesi Dergisi, No:233-246, 2003.
MANDACI, Pınar Evrim, Türk Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler ve Finansal
Krizi Aşmada Kullanılan Risk Ölçüm Teknikleri, Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İzmir, Cilt:5, Sayı: 1, 2003.
MAZIBAŞ, Murat, Operasyonel Risk Yönetimi ve Türk Bankacılık Sistemi, İktisat
İşletme ve Finans Dergisi, Ankara, Yıl: 16, Sayı:185, Şubat 2003.
PAÇACI, Cihan, Krizler ve Türk Bankacılık Sektörü, Yeni Türkiye Dergisi
Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Sayı 41, Eylül Ekim 2001.
PRASED, Edward S., ROGOFF, Kenneth, WER, Jhang Jin, KÖSE, M. Ayhan , Effects
of Financial Globalization on Developing Countries, Washington DC, IMF
Working Paper, 2003.
RODOPLU, Gültekin, Bankacılıkta İstanbul Yaklaşımı ve Uygulamaları, Muhasebe ve
Finansman Dergisi, İstanbul, Sayı 18, Nisan 2003.
SAK, Güven. ERSEL, Hasan. Söyleşi, İktisat işletme ve Finans Dergisi, Ankara,
Yıl:12, Sayı:133. 1997.
ŞENER, Selçuk, Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Yeni
Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Yıl 7 Sayı:41, Eylül Ekim 2001.
STANDART AND POOR’S, Emerging Market Origination Teams, Finansal Sistemin
Kırılganlığının Temel Sebepleri (Çev. Yusuf Kenan), Active Bankacılık ve
Finans Dergisi, No:18, Mayıs –Haziran 2001.
SÜER, Cenk, Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasında Ahlaki Bozulma
Riski ve Banka Kredileri, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:39,
Şubat 2002.
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ (TBB), Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık
Sistemi, TBB’nin Değerlendirme ve Önerileri, Bankacılar Dergisi, Sayı:43,
2002.
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ (TBB), Son Dönemde Bankacılık Alanında
Gerçekleştirilen Yasal ve Düzenleyici Değişiklikler (1999-2001), Bankacılar
Dergisi, Yıl 12, Sayı:39, 2001.
TÜSİAD, Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma Konusunda Öneriler, Yayın
No: TÜSİAD T / 2003-4 / 355, Nisan 2003.
TOGAY, Selahattin, Kasım 2000 Krizine Teorik Yaklaşım; Para Arzının İçselliği ve
Minsky’nin Finansal Kırılganlık Hipotezi Üzerine Bir Not, İktisat İşletme ve
Finans Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 182, Ankara, 2001.
169
UYANIK, Cahit, Türk Bankacılığı Nereye Gidiyor; BDDK Başkanı Engin Akçakoca
ile Söyleşi, İstanbul, Ekonomi Muhabirleri Derneği Ekonom Dergisi,
Sayı:18, 2001.
YILMAZ, Rasim, Bankacılık Krizleri Makroekonomik İstikrar ve Ahlaki Tehlike,
İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:16, Sayı:180, 2001.
İNTERNET KAYNAKLARI
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (B.D.D.K) Bankacılık
Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı, 15 Mayıs 2000, BDDK Web Sitesi,
http://www.bddk.org.tr/turkce/yayinlarveraporlar/rapor/yapilandirmaprogrami
(20.05.2005).
B.D.D.K., Banka Sermayelerinin Yeniden Yapılandırılması Programı (Gelişme Raporu
21.06.2002), BDDK Web Sitesi, http://www.bddk.org.tr/
turkce/yayinlarveraporlar/rapor/yapilandirmaprogrami/BSYYP_GR_21062002.
doc (20.05.2005).
B.D.D.K., TBMM’ce 02.05.2005 Tarihinde Kabul 5387 Sayılı Bankalar Kanunu,
BDDKWebSitesi,http://www.bddk.org.tr/turkce/mevzuat/duzenlemetaslaklar
i/bankacilik_ (03.06.2005).
CAPRİO, Gerard, HONOHAN, Patrick, STİGLİZ, Joseph, Financial Liberalisation
How Far How Fast?, Journal of Comparative Economics 32 (2004),
http://www.elsevier.com/jce ( 20 Şubat 2005 ).
DEMİR, Fırat, A Failure Story: Politics and Financial Liberalisation in Türkey,
Revisting the Revolving Door Hypothesis, World Development, Vol. 32,
No:5, pp.851-869, 2004, http://www.elsevier.com/locate/worlddev,
(09.04.2005 ).
DURUSOY, Serap, Finansal Liberalleşmenin Sorgulanmasının Nedenleri, T.C.
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2000, http://www.foreigntrade.gov.tr./
ead/DTDERGI/ tem2000/finans.htm, (23. 02. 2005).
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, Kamu Bankalarında Reform, Hazine Müsteşarlığı Web
Sitesi http://www.hazine.gov.tr/ duyuru/ basin/ kamubank_web.pdf,
(20.05.2005).
IMF, Turkey Eight Review Under the Satnd-By Agreement, IMF Country Report
No.01/137, August 2001, http://www.imf.org/external/ pubs/ft/scr/
2001/cr01137.pdf, (01.06.2005).
IMF, Turkey’s Tenth Review Under Stand-By Agreement, IMF Country Report, No:
02 / 21, February 2002, http://www.imf.org/external/ pubs/ ft/ scr/ 2002/ cr0221.pdf,
(02.06.2005).
170
IMF, Turkey’s Seventh Review Under Stand-By Agreement, IMF Country Report
No: 04 / 227, July 2004, http://www.imf.org/external/ pubs/ft/scr/ 2004/
cr04227.pdf, ( 03.06.2005 ).
IMF, Fifth Review of Turkey's Stand-By Arrangement, Approves Request for
Extension of Repurchase Expectations, IMF Press Realise No: 03 / 135,
August 2003, http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2003/pr03135.htm
(02.06.2005).
KAR, Muhsin, KARA, M. Akif , Türkiye’ye Yönelik Sermaye Hareketleri ve Krizler,
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Web Sitesi, 2003,
http://www.foreigntrade.gov.tr., ( 24.02 2005 ).
KATILMA HESAPLARI VE CARİ HESAPLAR, Albarakatürk Web Sitesi 2003,
Http://www.albarakaturk.com.tr/kurumsal/?P=H ( 10. 01. 2005)
SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PROGRAMI ( 2005 Yılı Programı ), Makro
Ekonomik Gelişmeler ve Projeksiyonlar / Mali Piyasalarda Gelişmeler, DPT
Resmi Web Sitesi , http://ekutup.dpt.gov.tr/program/2005/ekogel2-7.html,
(12.05.2005 ).
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU, TMSF’nin Görev ve Yetkileri, TMSF
Web Sitesi 2005, http://www.tmsf.org.tr/Content.aspx, ( 18.05.2005 ).
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ (TBB), 2002 Yılında Türk Bankacılık
Sistemindeki Gelişmeler 2002, TBB Web Sitesi
http://www.tbb.org.tr/turkce/kitap2002/ekonomi.pdf ( 22.05.2005 ).
TBB., Bankacılık ve Araştırma Grubu, Bankacılık Krizlerinin Çözümü ve Banka
Yeniden Yapılandırmasında İzlenen Temel Politika ve Uygulamalar, ‘ Meksika
ve Kore Deneyimlerinin Karşılaştırılması, TBB Web Sitesi Nisan 2001,
http://www.tbb.org.tr/turkce/arastirmalar/MeksikaKore.pdf, ( 23.05.2005 ).
TBB., 2003 yılında Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi: Bankalarımız
2003, 2003, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları,
http://www.tbb.org.tr/turkce/kitap2003/ekonomi.pdf, (12.05.2005).
TBB., 2000 Yılında Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi, Bankalarımız
2000, TBB Web Sitesi, http:://www.tbb.org.tr, (20.04.2005).
TCMB Mali Piyasalar Raporu Yıllık Raporlar 1999, Merkez Bankası Resmi Web
Sitesi, http://www.tcmb.gov.tr., (17.05.2005).
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumlar Birliği (TSPAKB) Menkul Kıymetler ve
Diğer Sermaye Piyasası Araçları, TSPAKB Web Sitesi, 2004,
Http://www.tspakb.org.tr/index_tur.html, (20. 01.2004).
171
GAZETELER
Bankacılık Yasa Tasarısı TBMM’de kabul edildi, Dünya Gazetesi (03.06.2005),
http://www.dunyagazetesi.com.tr/news_display.asp?upsale_id=224964
(03.06.2005).
Nasıl Bir Banka Yönetimi, Milliyet Gazetesi, (18.08.1987).
TEZLER
YAZICI, Resül, Türk Bankacılığında Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı ve Avrupa
Birliği İle Karşılaştırılması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, T.C. Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 1999.

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -1

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -2

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -3

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -4

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -5

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -6

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -7

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -8

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -9

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -10

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -11

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -12

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -13

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -14

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -15

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -16

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -17

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -18

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -19

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -20

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -21

Yüksek Lisans Tezi - Liberalizasyon Sürecinde Bankacilik -22

Sonraki Konu :

Yüksek Lisans Tezi - Döviz Piyasasi ve Kur Riski

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !